top of page
Abstract Curves
City Park Logo_edited.png

HOSTEL RULES

English

Welcome to Our Home!
We're excited to have you with us. Here are some simple guidelines to ensure a comfortable and enjoyable stay:

Check-In:

- Upon arrival, please have ready:
- A valid ID (passport or driver's license)
- Your reservation confirmation
- Payment for your stay


Our Opening Hours:
- Reception: 8 am - 2 am
- Check-In: 2 pm - 10 pm (Please let us know if you'll be arriving late)


A Safe and Secure Stay:

- Rest easy knowing our reception, kitchen,

and common areas are monitored for your safety.

Respect & Care:
- Treat others as you'd like to be treated.
- Any deliberate damage or theft will incur charges.
- Remember to keep your belongings secure.
- Unfortunately, we don’t allow pets.


Your Comfort is Our Priority:
- Enjoy a comfy bed, always refreshed.
- Your safety is important to us, however, we cannot be held responsible for any injuries.

 


Keeping Our Space Tidy:
- Kindly eat in the kitchen area.
- Drugs and weapons are strictly prohibited and will be reported to the authorities.


Keys & Visitors:
- Please keep your room key with you at all times.

- Replacements are €5.
- For the safety of everyone, visitors must be cleared by reception.

 


Payment & Check-Out:
- Remember, unpaid guests can't stay overnight.
- Check-out time is from 8 am to 11 am.

Respecting Our Space:
- Let's cherish our space together.

- Please don't move or damage the furniture.

 


A Clean Kitchen for All:
- Help us keep the kitchen clean for everyone's enjoyment.

- Please wash your dishes after use.


Personal Items:
Label your food and drinks in the fridge with your name and departure date.


Fire Safety:
- Smoking is only permitted in designated outdoor areas.
- Please refrain from using heaters or heat-producing devices in your room.


Our Team is Here for You:
- Our staff may check for adherence to these rules to ensure everyone's comfort and safety.

 


In Case of Non-Compliance:
- To guarantee a pleasant environment, we may need to take measures in cases of non-compliance, including temporary property holding, damage costs, or, in extreme cases, expulsion without refund.

For any assistance, feel free to reach out to our reception.
Thank you for being a part of our community!

Shqip

Mirë se vini në Shtëpinë Tonë!
Jemi të emocionuar që kemi ju me ne. Këtu janë disa udhëzime të thjeshta për të siguruar një qëndrim të rehatshëm dhe të këndshëm:

Check-In:

- Në ardhjen tuaj, ju lutemi të keni gati:
- Një ID e vlefshme (pasaportë ose patent shofer)
- Konfirmimin e rezervimit tuaj
- Pagesën për qëndrimin tuaj


Orët tona të Hapjes:
- Pritja: 08:00 – 02:00
- Check-In: 14:00 - 22:00 (Ju lutemi na njoftoni nëse do të mbërrini vonë)


Një Qëndrim i Sigurt dhe i Mbrojtur: 
- Pushoni në qetësi duke ditur se pritja jonë, kuzhina, dhe zonat e përbashkëta janë nën mbikëqyrje për sigurinë tuaj.


Respekt dhe Kujdes:
- Trajtoni të tjerët ashtu siç do të donit të trajtoheni.
- Cdo dëmtim apo vjedhje me qëllim do të shoqërohet me tarifa.
- Mbajini sendet tuaja të sigurta.
- Fatkeqësisht, Ne nuk lejojmë Kafshët Shtepiake.


Rehatia Juaj është Prioriteti Ynë:
- Mbani një krevat të rehatshëm, ndrrohen çdo 4 ditë.
- Siguria juaj është e rëndësishme për ne, megjithatë, nuk mund të mbajmë përgjegjësi për çdo dëmtim fizik.


Mbajtja e Korrektësisë:
- Ju lutemi, Ngrënja lejohet vetëm në zonën e kuzhinës.
- Drogat dhe armët janë të ndaluara dhe do të raportohen tek autoritetet.


Çelësat dhe Vizitorët:
- Ju lutemi mbani çelësin e dhomës me vete gjithmonë.

- Humbja e qelsit kushton 5 euro.
- Për sigurinë e të gjithëve, vizitorët duhet të miratohen nga pritja.


Pagesa dhe Check-Out:
- Mysafirët e pa paguar nuk mund të qëndrojnë natën.
- Ora e check-out është nga 8 am deri në 10 am.


Respektimi i Hapësirës Sonë:
- Ruani hapësirën tonë së bashku.

- Ju lutemi, mos lëvizni ose dëmtoni mobiljet.


Një Kuzhinë e Pastër për të Gjithë:
- Na ndihmoni të mbajmë kuzhinën të pastër për përfitimin e të gjithëve.
- Ju lutemi larini enët tuaja pas përdorimit.


Gjërat Personale:
- Etiketoni ushqimin dhe pije në frigorifer me emrin tuaj dhe datën e largimit.


Siguria nga Zjarri:
- Duhet duhet duhet të lejohet vetëm në zonat e dedikuara jashtë.
- Ju lutemi të mos përdorni ngrohës apo pajisje që prodhojnë ngrohje në dhomën tuaj.


Ekipi Ynë është Këtu për Ju:
- Stafi ynë mund të kontrollojë për përmbajtjen e këtyre rregullave për të siguruar komfortin dhe sigurinë e të gjithëve.


Në Rast të Mos-përgjegjësisë:
- Për të garantuar një mjedis të këndshëm, ne mund të marrim masa në raste të mos-përgjegjësisë, duke përfshirë mbajtjen e pronës së përkohshme, kostoja e dëmeve, ose, në raste ekstreme, dëbimi pa rimbursim.

Për çdo ndihmë, mos hezitoni të kontaktoni personelin tonë.
Faleminderit që jeni pjesë e komunitetit tonë!

 

What to see Around

Attractions Nearby

bottom of page